About me DE, PL, ENG

DE

Mein Motto „Der Wissensdurst wächst wie der Durst nach Reichtum mit seinem Erwerb“ Laurence Sterne (1713-1768).
Mgr. Dorota Kowalik-Kociszewska - staatlich geprüfte Restauratorin für Kunstwerke, die sich mit dem Bereich der weit verstandenen Denkmal- und Kunstwerkrestaurierung, Renovierung und Handwerkskunst beschäftigt, seit 20 Jahren bin ich in Niederschlesien, Schlesien, Germany, Österreich.

 • Meine erste Ausbildung erhielt ich an der Oberschule für Denkmalrenovierung (4 Jahre – Stuckarbeiten) und dann an der 2-jährigen Fachoberschule für Architekturdesign in Wrocław.
  -
 • Im Jahr 2001 verteidigte ich mein Kunstrestauratorendiplom (6 Jahre) im Fachgebiet Konservierung und Restaurierung von Steinskulpturen und architektonischen Elementen an der Nikolaus-Kopernikus-Universität in Toruń.
  -
 • Mein Wissen und meine Erfahrung, die ich in mehreren Jahren gesammelt habe, habe ich mit meinen über 200 Studenten in Nysa am Institut für Konservierung von Kunstwerken an der Staatlichen Höheren Berufsschule (2005-2008) und am Institut für Konservierung von Kunstwerken in Nysa geteilt.
 • Während des 4-jährigen PhD-Studiums (2009-2014) am Institut für Geologische Wissenschaften der Universität Wrocław (Abteilung für Mineralogie und Petrologie) an der Fakultät für Geowissenschaften und Umweltmanagement habe ich wissenschaftliche Forschungen durchgeführt und historische Sandstein-Epitaphien studiert aus Niederschlesien.
 • Drei der vielen Projekte, an denen ich als Auftragnehmer und Manager beteiligt war, wurden vom polnischen Ministerium für Kultur und nationales Erbe ausgezeichnet - sie gewannen den Investor-Preis "Gepflegtes Denkmal".
 • 2016 wurde mir vom Ministerium für Kultur und nationales Erbe das Goldene Abzeichen „Für die Pflege von Denkmälern“ verliehen.
 • Seit 2017 bin ich Experte des Ministers für Kultur und nationales Erbe.
  2017-2019 habe ich das 3. Semester abgeschlossen. Aufbaustudium an der -
 • Universität Wrocław „Vorbereitung auf das Lehramt – Pädagogik“
  Ich war Präsident der Sektion der Kunstrestauratoren am ZPAP in Wrocław und Mitglied des Nationalrates der Kunstrestauratoren ORKDS.
 • In den Jahren 2017-2021 unterrichtete ich Jugend an der Fachschule für Renovierung architektonischer Elemente in ZSB in Wrocław.

Ich habe eine ganzheitliche Ausbildung und Kenntnisse im Bereich Konservierung, Schaffen künstlerischer Werke, Handwerk, Geologie. Mein Ziel ist es, neben der Lehre auch Konservierungs- und Renovierungsarbeiten auf hohem Niveau durchzuführen.

Gutes Handwerk und Renovierung (als Erneuerung) vermittelt jungen und erwachsenen Menschen gegenseitigen Respekt und Kultur in einem internationalen Team, über nationale und religiöse Grenzen hinweg.

PL

  Moje motto „Pragnienie wiedzy, podobnie jak pragnienie bogactwa, wzrasta wraz z jego zdobyciem” Laurence Sterne (1713-1768).

mgr Dorota Kowalik-Kociszewska - dyplomowany konserwator dzieł sztuki, zajmuję się dziedziną szeroko pojętej konserwacji zabytków i dzieł sztuki, renowacji i rzemiosła, od 20 lat prowadzę działalność głównie na terenie Dolnego Śląska i Opolszczyzny.

Swoją przygodę z architekturą rozpoczęła w liceum – Liceum Renowacji Zabytków (4 letnie - sztukatorstwo), a następnie w 2 letniej Policealnej Szkole Projektowania Architektonicznego we Wrocławiu. W 2001 roku obroniłam dyplom konserwatora dzieł sztuki (6-letnie) w specjalności konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektonicznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Zdobytą już kilkunastoletnią wiedzą i doświadczeniem dzieliłam się ze swoimi ponad 200 studentami w Nysie w Instytucie Konserwacji Dzieł Sztuki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej (2005-2008). Pracowałam również jako asystentka w Instytucie Konserwacji Dzieł Sztuki i Rzemiosła Artystycznego we Wrocławiu.

Podczas 4-letnich studiów PhD (2009-2014) w Instytucie Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego (Katedra Mineralogii i Petrologii) na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, badałam zabytkowe epitafia z piaskowca z Dolnego Śląska.

Trzy z wielu projektów, w których brałam udział jako wykonawca i kierownik, zostały nagrodzone w konkursie który organizuje Narodowy Instytut Dziedzictwa w imieniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Polsce - zdobyły dla Inwestora wyróżnienie ,,Zadbany Zabytek". W 2016 roku zostałam odznaczona Złotą odznaką „Za opiekę nad zabytkami” przez MKiDN.

Od 2017 roku jestem Ekspertem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W 2017-2019 ukończyłam 3 sem. studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim „Przygotowanie do zawodu nauczyciela – Pedagogika”

Zostałam Przewodniczącą Sekcji Konserwatorów Dzieł Sztuki przy ZPAP we Wrocławiu oraz członkiem Ogólnopolskiej Rady Konserwatorów Dzieł Sztuki  ORKDS, gdzie wraz z kolegami konserwatorami organizowaliśmy kilka eventów, dbaliśmy o utrzymanie zasad praw konserwatorskich, itd.

W latach 2017-2021 nauczałam młodzież w technikum Renowacji Elementów Architektury w ZSB we Wrocławiu.

Posiadam holistyczne wykształcenie i wiedzę,  z zakresu konserwacji, tworzenia dzieł artystycznych, rzemiosła, geologii. Moim celem jest stworzenie szkoły renowacyjno-rzemieślniczej, na poziomie technicznym, która uczyłaby jak odnawiać i tworzyć dzieła sztuki w nowoczesnych i tradycyjnych metodach wytwarzania, aby uczyć młodych ludzi wzajemnego szacunku i kultury w międzynarodowym zespole, ponad podziałami narodowościowymi i wyznaniowymi.

ENG  

My motto is “The desire of knowledge, like the thirst for riches, increases ever with the acquisition of it” like once said: Laurence Sterne (1713-1768)

Dorota Kowalik-Kociszewska, MA - certified conservator work of arts, deals with the holistic knowledge in conservation of monuments and works of art, renovation and craftsmanship, for 20 years she has been working mainly in Lower Silesia and the Opole region.
I started my adventure with architecture in high school - Monuments Renovation Lyceum (4 years old - stucco works), and then at the 2-year Post-Secondary School of Architectural Design in Wrocław.

In 2001, I graduated from my diploma as a conservator 6 years study with a specialization in conservation and restoration of stone sculpture and architectural elements at the Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland.

Since 2002 I worked in the field with dozens of monuments in the Lower Silesia and Opole Region.

I shared the knowledge with my students in Nysa at the Institute of Conservation of Works of Art at the State Higher Vocational School (2005-2008). I also worked as an assistant at the Institute for Conservation of Works of Art and Artistic Crafts in Wrocław.

During the 4-year PhD studies (2009-2014) at the Institute of Geological Sciences of the University of Wrocław (Faculty of Mineralogy and Petrology) at the Department of Earth Sciences and Environmental Management, I was examinated historic sandstone epitaphs from Lower Silesia.

Three of the many projects in which I participated as a contractor and manager, were awarded in the competition organized by the National Heritage Board of Poland on behalf of the Ministry of Culture and National Heritage in Poland - they won the Investor's "Careful Monument" award.

In 2016, I was awarded the Golden Badge "For the care of monuments" by the Ministry of Culture and National Heritage

In 2016, I was awarded the Golden badge "For the care of monuments"by MKiDN in Poland.

Since 2017, an Expert of the Minister of Culture and National Heritage in Poland.

In 2017-2019 I finished post-graduate studies at the University of Wrocław "Preparation for the teaching profession - Pedagogy".

I became the President of the Art Conservators Section at the ZPAP in Wrocław and a member of the National Council of Art Conservators ORKDS.

In 2017-2021, I taught young people at the Technical School for the Renovation of Architectural Elements at ZSB in Wrocław.

I have holistic education and knowledge in the field of conservation, creation of artistic works, crafts, geology, education. My goal is to create a renovation and craft school, on a technical level, that would teach how to restore and create works of art using modern and traditional methods of production, in order to teach young people mutual respect and culture in an international team, beyond national and religious divisions.

Przyłącz się do zespołu ISCRA aby dzielić się podobnymi zainteresowaniami i tematami dotyczącymi zabytków i prac z nimi związanych.

Join to my community to share the same interests concerning work of arts and actions.

Treten Sie dem ISCRA-Team bei, um ähnliche Interessen und Themen in Bezug auf Denkmäler und damit verbundene Werke zu teilen.


Start your own thing

Enjoying the experience? Get started for free and set up your very own subscription business using Ghost, the same platform that powers this website.