Gallery

Kierowałam pracami konserwatorskimi na Zamku w Mosznej (elewacje piaskowcowe, frontowa z tynkami romańskimi) (2021). Prace realizowane przez Województwo Opolskie z programu ,,Śląsk bez granic III – zamki i pałace”, realizowany w ramach programu Interreg VA Republika Czeska – Polska, jest współfinansowany ze środków Programu. Nr projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001238. we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Opolu. I have managed of the conservation works at the Castle in Moszna (sandstone elevations, front elevation with Roman cement) 2021. Works carried out by the Opolskie Voivodeship under the "Silesia without borders III - castles and palaces" program, implemented under the Interreg VA Czech Republic - Poland program, is co-financed by the Program. Project no: CZ.11.2.45 / 0.0 / 0.0 / 16_025 / 0001238. in cooperation with the Provincial Office for the Protection of Monuments in Opole.
Podczas kierowania pracami konserwatorskimi, zastosowaliśmy barwiony cement romański na frontowej elewacji Zamku (kolor wybrany z głównym konserwatorem WUOZ Opole - Pani E.Molak). During managing the conservatory works, we used colored Roman cement on the front facade of the Castle Moszna (the color chosen with the main conservator of the WUOZ Opole Region - Mrs. E. Molak)(2021).
W 2009-2011 Kierowałam pracami konserwatorskimi na Villi Hermanna Fränkla w Prudniku. Wykonawca: Zakład Budowlany Benedykt Koźbiał. Obiekt wyróżniony w konkursie ,,Zadbany Zabytek" przez NID i MKiDN. Środki pochodziły z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, w ramach działania 5.3. Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego (Infrastruktura kultury o znaczeniu ponadlokalnym). Gmina Prudnik zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego nr 3388/2009. In 2009-2011 I have been supervising the restoration works at Villa Hermann Fränkl in Prudnik. Contractor: Benedykt Koźbiał Construction Company. The funds came from the Regional Operational Program nr 3388/2009. The monument was awarded in the "Well-kept Monument" competition by the NID and the Ministry of Culture and National Heritage, Poland.

W 2009-2011 Kierowałam pracami konserwatorskimi na Villi Hermanna Fränkla w Prudniku. Obiekt wyróżniony w konkursie ,,Zadbany Zabytek" przez NID i MKiDN. In 2009-2011 I have been supervising the restoration works at Villa Hermann Fränkl in Prudnik. The monument was awarded in the "Well-kept Monument" competition by the NID and the Ministry of Culture and National Heritage, Poland.
Villa H. Fränkel podczas prac konserwatorskich i remontowych (2009-2011). Villa H.Fränkel during conservatory and construction building works.
Zespół konserwatorów, rzemieślników, sztukatorów, architektów pracujących przy konserwacji i restauracji Villi H.Frankla w Prudniku (2009-2011). The team of conservators, craftsmen, stiuccoworkers, architects working by the conservation and restoration of Villa H. Frankel in Prudnik (2009-2011).
Zespół odpowiedzialnych osób za inwestycję z Urzędu Miasta - Prudnik, Urzędu konserwatorskiego w Opolu (WUOZ), nadzoru inwestorskiego i projektowego przy konserwacji i renowacji Villi H.Fränkel w Prudniku (2009-2011) (Uroczyste otwarcie). A team of people responsible for the investment from the City Hall - Prudnik, the Conservation Office in Opole (WUOZ), Investor and Project supervision during the conservation works of Villa H.Fränkel in Prudnik (2009-2011) (Grand opening party).

Wykonywałam prace konserwatorskie na zabytkowych rzeźbach z piaskowca, wapienia, marmuru, granitu, alabastru wraz ze współpracownikami. Tu figura św. Jana Nepomucena w Ciechowie, finansowana z funduszy miejskich. I have carried out conservation works on historic sculptures made of sandstone, limestone, marble, granite, and alabaster together with co-workers. Here is a figure of St. John of Nepomuk in Ciechów, financed from municipal funds.
Kierowałam i wykonywałam prace konserwatorskie na zabytkowych metalowych sarkofagach książąt Piastów Śląskich wraz ze współpracownikami. Prace wykonywane na zlecenie Zamku w Brzegu przez Głównego Wykonawcę: Zbigniew Szypulski Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe w 2004 roku. Projekt: mgr Jerzy Skarbek. I have managed and performed conservation works on the historic metal sarcophagi of the Princeses of the Silesian Piasts together with co-workers. The works were carried out on behalf of the Brzeg Castle by Zbigniew Szypulski Trade and Service Company in 2004year. Project: mgr Jerzy Skarbek.
Kierowałam i wykonywałam prace konserwatorskie na zabytkowych metalowych obiektach wraz ze współpracownikami na zlecenie Miasta Niemodlin. With co-workers, I have managed and performed conservation works on historic metal objects, commissioned by the city of Niemodlin in 2016.
Konserwacja ceramiki dla prywatnych kolekcjonerów i muzeum ( 1999-2003). Conservation works of ceramic objects for private collectors and museums (1999-2003).
Organizowałam i prowadziłam praktyki studenckie/uczniowskie z renowacji elementów architektury. I have organized and conducted students/pupils internships in the renovation of architectural elements.